பறவை


சிறகை மிஞ்சிய
வானத்தில் பறந்து
அலகை மிஞ்சிய
வனத்தை உண்ண
அமர்ந்தது
பறவை
-யாரோ

0 comments: