ஜெ(எ)ன் கவிதை !


ஜெ(எ)ன் கவிதை !

மரங்களை அதன்
கனிகளில் இருந்து
பிரித்தறிய கற்றுக்கொள்
நல்ல மரங்கள்
நல்ல கனிகளைத்தரும்

0 comments: